Ισοδυναμικές γειώσεις

Στις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από τον Μάρτιο του 2006 και μετά είναι απαραίτητο να δημιουργείται κύρια ισοδυναμική σύνδεση σε ένα κτιρίου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνδέονται προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης του κτιρίου τα εξής:

  • Ο κύριος αγωγός προστασίας ή οι αγωγοί προστασίας της εγκατάστασης
  • Ο κύριος αγωγός γείωσης
  • Τα ξένα αγώγιμα στοιχεία που μπορούν να μεταφέρουν δυναμικό

Τέτοια στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν τα παρακάτω:

  • Οι μεταλλικές σωληνώσεις παροχών στο εσωτερικό του κτιρίου (π.χ νερού, αερίου)
  • Οι μεταλλικές σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου
  • Τα μεταλλικά στοιχεία κατασκευής του κτιρίου
  • Ο μεταλλικός οπλισμός του σκυροδέματος του κτιρίου (αν είναι δυνατό)
  • Ο μεταλλικός μανδύας του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδότησης (αν υπάρχει)
  • Ο μεταλλικός μανδύας των καλωδίων τηλεπικοινωνιών (αν υπάρχει)

Τα αγώγιμα στοιχεία που προέρχονται από το εξωτερικό του κτιρίου, θα πρέπει να συνδέονται προς την κύρια ισοδυναμική σύνδεση, όσο το δυνατόν πιο κοντά είναι εφικτό στο σημείο εισόδου τους στο κτίριο.

Πρακτικά η κύρια ισοδυναμική σύνδεση ενός κτιρίου μπορεί να δημιουργηθεί στο χώρο του λεβητοστασίου, στον κεντρικό πίνακα ή σε χώρο κοινοχρήστων. Θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και ελέγξιμη κατά τους ελέγχους της εγκατάστασης και για την κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα και αξιόπιστα υλικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η κύρια ισοδυναμική σύνδεση ενός κτιρίου, αποτελεί ένα βασικότατο μέτρο προστασίας από την ηλεκτροπληξία.

Εκτός από την κύρια ισοδυναμική σύνδεση ενός κτιρίου μπορούμε να δημιουργήσουμε και τοπικές συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις, που σκοπό έχουν να συμπληρώνουν και να αυξάνουν την ασφάλεια που παρέχει η κύρια ισοδυναμική σύνδεση. Τέτοιες συνδέσεις δημιουργούνται σε χώρους όπως λουτρά, πισίνες, αντλιοστάσια κ.α.