Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-60364

Από τις 8 Οκτωβρίου 2021 και μετά, τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευάζονται, το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-60364,  το οποίο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων επικυρώθηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 4654) την ίδια ημερομηνία.

Το νέο Πρότυπο έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, μεριμνώντας για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας. 

ΦΕΚ_HD_60364