Θεμελιακή Γείωση

Από το 2006 και μετά, είναι πλέον υποχρεωτική η κατασκευή Θεμελιακής Γείωσης σε κάθε νέα οικοδομή ή κτίριο.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή είναι διαφόρων ειδών. Ως κύριο ηλεκτρόδιο χρησιμοποιείται ορθογώνιος αγωγός (ταινία) από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρομένο ή από χαλκό.

Η κατασκευή της συγκεκριμένης γείωσης πρέπει να γίνεται από έμπειρους ηλεκτρολόγους - εγκαταστάτες, οι οποίοι κατά την ολοκλήρωσή της θα πρέπει να παραδίδουν σχετικό τεχνικό έντυπο. Το έντυπο αυτό, που θα παραμείνει στον τελικό φάκελο του έργου, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής της θεμελιακής γείωσης (π.χ μήκος ηλεκτροδίου, είδος υλικού κλπ)
  • Τη μέτρηση της θεμελιακής γείωσης (π.χ τιμή αντίστασης γείωσης κλπ)
  • Τα στοιχεία του ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη
  • Διάφορες άλλες πληροφορίες και στοιχεία που θα εγγυόνται για την υπεύθυνη κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία της θεμελιακής γείωσης   

ΦΕΚ 1222/2006 (Δ.Δ.Ε & Θεμελιακή Γείωση)