Φωτοβολταϊκά Net Metering

27 ερωτήσεις & απαντήσεις για τα κατανοήσετε!

1. Τι είναι το Net Metering;

Μέσω του Net Metering (του συμψηφισμού δηλαδή μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας) προωθείται η αυτοπαραγωγή και η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Αναννεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Με το Net-Metering ο κάθε καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να καλύψει ένα μεγάλο μέρος από τις ιδιοκαταναλώσεις που έχει και ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για την έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ο όρος “net” (δηλαδή “καθαρό”) αναφέρεται στο ότι η χρέωση - πίστωση του καταναλωτή, υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας, μέσα σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Η δυνατότητα για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς, θεσπίστηκε με την ΥΑΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αναφέρεται στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων από καταναλωτές, για την κάλυψη ιδίων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω της εφαρμογής ενεργειακού συμψηφισμού.

Όταν αναφερόμαστε στον ενεργειακό συμψηφισμό, εννοούμε τον συμψηφισμό μεταξύ της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας και της αντίστοιχης καταναλισκόμενης ενέργειας στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού. Ο συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση και δεν είναι απαραίτητο η παραγόμενη ενέργεια να είναι ταυτόχρονη με την καταναλισκόμενη.

2. Πού και πώς εφαρμόζεται;

To Net Metering εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια ως εξής:

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα νησιά)

 • Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον αυτή υπερβαίνει τα 20 kWp.

Π.χ. Για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 35 kVA (παροχή ΔΕΗ Νο 3), η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού είναι 20 kWp, ενώ για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 85 Kva (παροχή ΔΕΗ Νο 5), η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 42,5 kWp.

Το γενικό όριο σύνδεσης ισχύος παραγωγής στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης είναι τα 100 kWp, έτσι λοιπόν για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 250 kVA (παροχή ΔΕΗ Νο 7) η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος θα πρέπει να περιορίστεί στα 100 kWp.

Επισημαίνεται ότι η μέγιστη αποδεκτή ισχύς μονοφασικών συστημάτων παραγωγής ανέρχεται σε 5kWp, δηλαδή σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης με μονοφασική σύνδεση η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος περιορίζεται σε 5 kWp.

 • Ειδικότερα για Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, που έχουν κοινωφελείς σκοπούς ή σκοπούς άλλου δημοσίου συμφέροντος, σε γενικό ή τοπικό επίπεδο, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

Και στην περίπτωση αυτή το γενικό όριο σύνδεσης ισχύος παραγωγής στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης είναι τα 100 kWp, δηλαδή για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 135 kVA ή 250 kVA (παροχή ΔΕΗ Νο6 ή Νο7 αντιστοίχως), η μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού πρέπει να περιοριστεί στα100 kWp.

 • Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 kWp.

Από τις 8/5/2015 και μέχρι να εκδοθεί άλλη σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, το πρόγραμμα θα μπορεί να δέχεται αιτήσεις μόνο για συστήματα έως 100 kWp, τα οποία που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προβλέπεται ο ΔΕΔΔΗΕ, να αρχίσει να δέχεται και αιτήσεις για σύνδεση στη Μέση Τάση.


Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 • Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον αυτή υπερβαίνει τα 10 kWp ή για την Κρήτη τα 20 kWp.
 • Ειδικά για Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, που έχουν κοινωφελείς σκοπούς ή σκοπούς άλλου δημοσίου συμφέροντος, σε γενικό ή τοπικό επίπεδο, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
 • Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που πρόκειται να εγκατασταθεί με βάση το πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά , δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. 


3. Πού μπορούν να εγκατασταθούν τέτοια συστήματα;

Τέτοια συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε κτίρια ή στο εδάφος, καθώς επίσης και σε άλλες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (π.χ αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κ.λπ.) σύμφωνα πάντα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε κοντινό χώρο.

4. Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα;

Δικαίωμα εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου τα οποία:

 • Είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο που θα εγκατασταθεί το σύστημα
 • Είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκό σύστημα σε κοινόχρηστο χώρο κτιρίου, τότε επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων τέτοιων συστημάτων, θα πρέπει όμως το καθένα να αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης.

Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών, μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι να υπάρχει συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, που θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως (π.χ με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης).

5. Ποιοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις;

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις που υπάρχουν, είναι οι εξής:

 • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του (οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες)

 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.

 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή κοντινό χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρέπεται ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης).

 • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.

 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ΔΕΗ) ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών.

6. Ποιες είναι οι παράμετροι διαστασιολόγησης;

Σε οτι αφορά τη διαστασιολόγηση του φωτοβολταϊκού συστήματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης, που αυτό είναι να συνδεθεί.

Δεδομένου ότι ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται σε ετήσια βάση και ότι στην περίπτωση που υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας μετά από τον ετήσιο συμψηφισμό, αυτό δεν αποζημιώνεται, θα πρέπει η ετήσια παραγόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τη συνολική ετήσια κατανάλωση.

Η συνήθης παραγωγή των φωτοβολταϊκών συστημάτων κυμαίνεται μεταξύ 1.200-1.650 kWh/kWp/έτος (κιλοβατώρες ανά κιλοβάτ και ανά έτος), ανάλογα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, την κλίση και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης, με μεσοσταθμική τιμή περί τις 1.350-1.400 kWh/kWp/έτος.

Έτσι λοιπόν η ισχύς του συστήματος καλό θα είναι να επιλέγεται με βάση τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες και πάντα γύρω από πλαίσιο των περιορισμών που θέτει η Υπουργική Απόφαση.

7. Πού υποβάλλεται η αίτηση σύνδεσης;

Για εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ.

Μαζί με την αίτηση επισυνάπτονται τα υπ’ αριθμ. 1 έως 9 έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο αίτησης (υπάρχει σχετικό υπόδειγμα διαθέσιμο στη σελίδα της ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr). 

Η αίτηση στη συνέχεια παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται, μόνον εφόσον τα στοιχεία της καθώς και τα επισυναπτόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα.

Απαραίτητες προϋπόθεσεις επίσης είναι να έχει εκπονηθεί σχετική τεχνική μελέτη από κατάλληλης ειδικότητας μηχανικό, όπως επίσης και να έχει επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος εξοπλισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί.

8. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Ο ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός από την παραλαβή της αίτησης προχωρά σε έγγραφη Προσφοράς Σύνδεσης.

Η προσφορά αυτή περιλαμβάνει όλα τα έργα και τις εργασίες που θα εκτελέσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση και την συνολική σχετική δαπάνη, καθώς επίσης και όλες τις εργασίες και ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να υλοποιηθεί η σύνδεση. 

Η προσφορά του ΔΕΔΔΗΕ ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.

Ειδικότερα σε οτι αφορά τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Προσφορά Σύνδεσης θα δίνεται μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο φωτοβολταϊκής ισχύος στο συγκεκριμένο ηλεκτρικό σύστημα.

9. Πότε υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης;

Ο ενδιαφερόμενος εντός του προαναφερόμενου τριμήνου που ισχύει η προσφορά του ΔΕΔΔΗΕ, υποβάλλει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης (υπάρχει αντίστοιχο υπόδειγμα διαθέσιμο στη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr) στην αρμόδια τοπική μονάδα, αφού προσκομίσει όλα τα πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται (υπ’ αριθ. 10 στοιχείου του εντύπου αίτησης).

Στη συνέχεια η τοπική μονάδα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη διαδικασία καταβολής της δαπάνης σύνδεσης που απαιτείται καθώς και για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

Εάν περάσει το τρίμηνο χωρίς υπογραφή σύμβασης και καταβολή της προβλεπόμενης δαπάνης, κάτι τέτοιο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της προσφοράς σύνδεσης.

10. Πόσο κοστίζει η σύνδεση με το Δίκτυο;

Για φωτοβολταϊκό σύστημα με ισχύ μέχρι 55 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 300 €, εφόσον δεν απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης.

Σε διαφορετική περίπτωση η σύνδεση θα κοστίζει 370 € για μονοφασικές παροχές ή 390 € για τριφασικές παροχές.  Για φωτοβολταϊκό σύστημα άνω των 55 kWp και μέχρι 100 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 450 €.

Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος ελέγχου του μετρητή παραγωγής (βλ. σημεία 14 και 15) καθώς και των μετασχηματιστών έντασης, όπου απαιτούνται.Το παραπάνω κόστος ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται έργα δικτύου για τη σύνδεση.

11. Πότε υπογράφεται Σύμβαση Συμψηφισμού;

Μετά από τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση από τον αυτοπαραγωγό στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή τη ΔΕΗ ή άλλο εναλλακτικό προμηθευτή), με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας ως καταναλωτής, με σκοπό την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως χρόνο ολοκλήρωσης τις 15 ημέρες, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Ως έναρξη ισχύος της Σύμβασης Συμψηφισμού ορίζεται η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

12. Ποιά είναι η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού η οποία υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού διαρκεί 25 έτη και ξεκινά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος, τότε η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και στη συνέχεια υπογράφεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το διάστημα που υπολείπεται ώστε να συμπληρωθούν τα 25 έτη.

Επίσης νέα σύμβαση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα υπογράφεται και στην  περίπτωση που υπάρχει μεταβολή του συμβεβλημένου χρήστη της εγκατάστασης κατανάλωσης.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μετάβασης αυτού που λειτουργεί το φωτοβολταϊκό σύστημα στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, ο οποίος είχε εγκαταστήσει το φωτοβολταικό του σύστημα στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β’ 1079/2009).

13. Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του συστήματος;

Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτούνται:

 • Η υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο με την οποία θα δηλώνεται ετοιμότητα της εγκατάστασης του με συνημμένα τα δικαιολογητικά υπ΄αριθ. 11-14 του εντύπου της αίτησης σύνδεσης (σχετικό υπόδειγμα διαθέσιμο στη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ).
 • Η ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται από πλευράς του ΔΕΔΔΗΕ, όπως η αντικατάσταση υφιστάμενου μετρητή, η κατασκευή τυχόν έργων σύνδεσης και η διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων της εγκατάστασης παραγωγής για την ασφαλή σύνδεση στο Δίκτυο.

14. Τι απαιτείται για τη σύνδεση με το Δίκτυο;

Η σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό γίνεται με τη χρήση της υφιστάμενης παροχής, μέσω της οποίας συνδέεται η εγκατάσταση κατανάλωσης.

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος προβλέπεται να συνδυαστεί με αυξημένη ισχύ καταναλώσεων, η οποία υπερβαίνει την ικανότητα της υφιστάμενης παροχής, τότε η διαδικασία της επαύξησης της παροχής προηγείται της υποβολής του αιτήματος για φωτοβολταϊκό σύστημα με ενεργειακό συμψηφισμό.

Διευκρινίζεται ότι σε υφιστάμενες μονοφασικές παροχές Χαμηλής Τάσης, η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει δυνατότητα να υπερβαίνει τα 5 kWp. Αν θέλουμε φωτοβολταικό σύστημα με μεγαλύτερη ισχύ, τότε  απαιτείται προηγουμένως η επαύξηση της παροχής και η μετατροπή της σε τριφασική.

Για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, πρέπει να γίνεται καταγραφή τόσο της εισερχόμενης ενέργειας (ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο) όσο και της εξερχόμενης ενέργειας (ενέργειας που φεύγει προς το Δίκτυο). 

Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση που ο ήδη υπάρχον μετρητής της εγκατάστασης κατανάλωσης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να αντικαθίσταται με νέο μετρητή διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής.

Επίσης απαιτείται η εγκατάσταση και δεύτερου μετρητή για τη μέτρηση της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας (βλέπε σημείο 15).

Το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν συνδέεται στο γενικό πίνακα Χαμηλής Τάσης της εγκατάστασης, αλλά σε σημείο στα ανάντη αυτού (σχήμα 1), κατά τέτοιο τρόπο ώστε η τροφοδότηση του γενικού πίνακα Χαμηλής Τάσης της εγκατάστασης να γίνεται κατά την ίδια φορά από το Δίκτυο και από το φωτοβολταϊκό σύστημα.


15. Πού και από ποιον εγκαθίστανται οι μετρητές και ποιά είναι τα όρια διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ευθύνης μεταξύ Δικτύου και αυτοπαραγωγού;

Παρακάτω στο σχήμα 2 φαίνονται οι δύο μετρητές που τοποθετούνται καθώς και τα όρια διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ευθύνης, μεταξύ Δικτύου και αυτοπαραγωγού. Ειδικότερα:

Ο Μετρητής 2 εγκαθίσταται στη θέση του υφιστάμενου μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης (εφόσον βέβαια ο τελευταίος δεν έχει τη δυνατότητα διπλής κατεύθυνσης - καταγραφής) από το ΔΕΔΔΗΕ και ανήκει στα πάγια του Δικτύου.

Ο Μετρητής 1 εγκαθίσταται από τον αυτοπαραγωγό, ο οποίος και τον προμηθεύεται με δικές του δαπάνες, με βάση τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τους αποδεκτούς τύπους, ενώ χρειάζεται πιστοποίηση πριν την τοποθέτησή του στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ. 

Κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει και ρυθμίζει και τους δύο μετρητές και στη συνέχεια τους σφραγίζει.

Ο Μετρητής 1 αποτελεί μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης και πάγιο του αυτοπαραγωγού.

Στις περιπτώσεις που η παροχή τηλεμετράται ήδη ή έχει προγραμματιστεί η ένταξή της σε τηλεμέτρηση, ο μετρητής παραγωγής (Μετρητής 1) θα ενταχθεί επίσης στη τηλεμέτρηση, ανεξέρτητα από την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο μετρητής παραγωγής δύναται να εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε προσβάσιμο σημείο ή και στην έξοδο του φωτοβολταϊκού συστήματος, με βάση σχετικές οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ.

Αντιθέτως σε περιπτώσεις που η παροχή δεν τηλεμετράται και δεν έχει προγραμματιστεί η ένταξή της στην τηλεμέτρηση, ο μετρητής παραγωγής εγκαθίσταται στο σημείο της παροχής, κατά το δυνατόν δίπλα στον Μετρητή 2, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η λήψη των ενδείξεων κατά την καταμέτρηση (βλ. και το ενημερωτικό που είναι αναρτημένο στη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ).


16. Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης ο οποίος εφαρμόζεται στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού.

Ο Προμηθευτής (δηλαδή η ΔΕΗ ή κάποιος εναλλακτικός) πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ, ανάλογα πάντα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

17. Πώς γίνεται στην πράξη ο συμψηφισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας με την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα;

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται από τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, δηλαδή τον Προμηθευτή που εκπροσωπεί την εγκατάσταση κατανάλωσης, με βάση τα πραγματικά δεδομένα καταμέτρησης που παρέχει ο Διαχειριστής του Δικτύου.

Επομένως ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει ο Προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου.

Ως χρεωστέα ενέργεια εννούμε τη διαφορά των ποσοτήτων που καταγράφονται από το Μετρητή 2, δηλαδή η διαφορά Α (Απορροφώμενη) – Ε (Εγχεόμενη), εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική.

Εάν η διαφορά ισούται με μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ εάν η διαφορά είναι αρνητική επίσης δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εξερχόμενη
(εγχεόμενη) ενέργεια. 

Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός.

Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Όλα τα παραπάνω μπορούμε να τα δούμε υπό μορφή παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και αφορά εγκατάσταση καταναλωτή με τετραμηνιαία καταμέτρηση.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η τελική διαφορά των 100 kWh από τον ετήσιο συμψηφισμό (αφού η συνολική ετήσια παραγωγή του φωτοβολταϊκού ήταν 5.100 kWh και η συνολική πραγματική κατανάλωση 5.000 kWh) δεν μεταφέρεται περαιτέρω και δεν αποζημιώνεται (δηλαδή χάνεται για τον αυτοπαραγωγό).


18. Τι ισχύει για τις “ρυθμιζόμενες” χρεώσεις;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:

 • Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.•
 • Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (χρέωση ενέργειας δηλαδή) υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

 • Η χρέωση για ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

Με βάση το προηγούμενο παράδειγμα κατανάλωσης, καθώς επίσης και τα ισχύοντα τιμολόγια της ΔΕΗ (Απριλίου 2015), η τιμή συμψηφισμού για τον συγκεκριμένο οικιακό καταναλωτή διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής:

Αντίστοιχα στα εμπορικά τιμολόγια η τιμή συμψηφισμού διαμορφώνεται στα 0,09-0,13 €/kWh περίπου (ανάλογα με το τιμολόγιο στο οποίο υπάγεται κανείς), ενώ για τα αγροτικά τιμολόγια κοντά στα 0,07 €/kWh.

Η ακριβής τιμή συμψηφισμού εξαρτάται, εκτός από την κατηγορία τιμολογίου που υπάγεται κανείς και από τις συνήθειες κατανάλωσης που έχει. 

Αν για παράδειγμα κάποιες χρήσεις (π.χ πλυντήριο, μαγείρεμα) γίνονται τις ώρες ηλιοφάνειας και η ζήτηση καλύπτεται απ’ αυθείας από το φωτοβολταϊκό και όχι με απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο, τότε η τιμή συμψηφισμού μεγαλώνει.


19. Μεταβολές στον εξοπλισμό του φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής γίνονται δεκτές;

Γίνεται δεκτή η μεταβολή του τύπου ή και του κατασκευαστή των πλαισίων και των αντιστροφέων, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ, με επισύναψη των αντιστοίχων τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών, το αργότερο μέχρι την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραπάνω είναι από τη νέα διαστασιολόγηση του εξοπλισμού, να μη διαφοροποιείται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kWp) του συστήματος πέραν του 3% της αρχικώς δηλωθείσας και να τηρούνται τα όρια ισχύος σε σχέση με το επιτρεπόμενο μέγεθος, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 2.

20. Αιτήσεις επαύξησης ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής γίνονται δεκτές;

Αιτήσεις επαύξησης ισχύος μη λειτουργούντων συστημάτων με Προσφορά Σύνδεσης, συνεπάγονται ακύρωση της Προσφοράς και έκδοση νέας Προσφοράς κατά τα ισχύοντα.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές για τις οποίες υφίσταται περιορισμένο περιθώριο ισχύος για τις οποίες η επαύξηση ισχύος θα θεωρείται νέο αίτημα.

Η επαύξηση της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης θα είναι δυνατή, στο ίδιο επίπεδο τάσης, μετά από:

 • Την υποβολή νέου αιτήματος
 • Τη χορήγηση νέας Προσφοράς Σύνδεσης και τη καταβολή της σχετικής δαπάνης

Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθεί τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού ως προς την ισχύ του συστήματος αυτοπαραγωγής.

21. Επιτρέπεται η μετάβαση από το “Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις” στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Η μετάβαση λειτουργούντων συστημάτων που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του “Ειδικού Προγράμματος στεγών”, στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό είναι επιτρεπτή, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικώς συναφθείσας Σύμβασης Συμψηφισμού.

Για την μετάβαση αυτή απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος, η σύναψη νέας Σύμβασης Σύνδεσης και η σύναψη νέας Σύμβασης Συμψηφισμού με τον Προμηθευτή. Οι δαπάνες μετάβασης βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

22. Επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο συστημάτων του “Ειδικού Προγράμματος Στεγών” και συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, με αναφορά στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης;

Όχι δεν είναι επιτρεπτή η συνύπαρξη συστημάτων με αναφορά στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με αναφορά στον ίδιο αριθμό παροχής.

23. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με αναφορά/αντιστοίχιση σε περισσότερους μετρητές κατανάλωσης;

Όχι κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με έναν αριθμό παροχής.

24. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συστημάτων αυτοπαραγωγής που μπορούν να εγκατασταθούν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο;

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, αρκεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα να αντιστοιχίζονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις κατανάλωσης, δηλαδή σε διαφορετικούς αριθμούς παροχής και μετρητές κατανάλωσης.

25. Σε περίπτωση επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής;

Εάν η παροχή είναι στο όνομα του επικαρπωτή, ο επικαρπωτής χωρίς τη συναίνεση του ψιλού κυρίου. Εάν είναι στο όνομα του ψιλού κυρίου, ο ψιλός κύριος με τη συναίνεση του επικαρπωτή. Στις περιπτώσεις συγκυριότητας ο κύριος επ΄ονόματι του οποίου είναι η παροχή με την έγγραφη συμφωνία των συγκυρίων του.

26. Τι αφορά η Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού κατάλληλης Ειδικότητας για την συνολική
εγκατάσταση που απαιτείται για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος (υπ’ αριθμ. 12 στοιχείο του εντύπου αίτησης σύνδεσης); 

Η Υπεύθυνη Δήλωση αυτή αφορά την συνολική εγκατάσταση, δηλαδή τόσο την υφιστάμενη εγκατάσταση κατανάλωσης, αφού αυτή τροποποιείται, όσο και την εγκατάσταση παραγωγής που ενσωματώνεται στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του καταναλωτή. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και η σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει (σχέδια, τεχνική έκθεση, περιγραφή τρόπου αποφυγής νησιδοποίησης, ρυθμίσεις προστασιών κλπ) υπογράφεται από Διπλωματούχο Μηχανικό ή Μηχανικό παρεμφερούς ειδικότητας με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα (π.χ. Μηχανολόγο Μηχανικό), σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 4, παράγραφος 6).

27. Ποιος ευθύνεται για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Οι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλουν να εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος και να μεριμνήσουν για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών, εγκρίσεων ή άλλων σχετικών διοικητικών πράξεων, τις οποίες και θα φυλάσσουν. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ προ της ενεργοποίησης του φωτοβολταϊκού συστήματος θα παραλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1996 (σχετικό υπόδειγμα είναι αναρτημένο στη σελίδα του) από τον αυτοπαραγωγό καθώς και από τον υπεύθυνο μηχανικό του, με τις οποίες θα βεβαιώνουν και θα αναλαμβάνουν την ευθύνη της τήρησης όλων των σχετικών διατάξεων, χωρίς να απαιτεί την προσκόμιση και υποβολή των σχετικών πρωτογενών εγγράφων και στοιχείων.