Γειώσεις

Το σημαντικότερο στοιχείο σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής έναντι ηλεκτροπληξίας είναι η γείωση. Με τον όρο γείωση εννοούμε τη διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε καθοδηγούμενα πλαίσια προς τη γη. Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγεται η πρόκληση τυχόν βλαβών στους χρήστες σε περιπτώσεις διαρροής, λόγω του ότι το ρεύμα καθοδηγείται μέσα από τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου ή μέσω του αγωγού γειώσεως, χωρίς να διαπεράσει το ανθρώπινο σώμα γι’ αυτό  τον λόγο πρέπει να κατασκευάζεται και  να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


Σε κάποιες παλιές οικοδομές και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας που εφαρμοζόταν το σύστημα άμεσης γείωσης οι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούσαν τους μεταλλικούς σωλήνες της ΕΥΔΑΠ για να δημιουργήσουν γείωση. Το οποίο με το πέρασμα των χρόνων, επειδή οι  μεταλλικές σωλήνες της ΕΥΔΑΠ αντικαταστάθηκαν  σε πλαστικές, είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει αγώγιμη επαφή με το έδαφος. Με επιστολή της, η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε το καταναλωτικό κοινό και τις υπηρεσίες ότι δεν παρέχει πλέον γείωση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό πρέπει πλέον όλες οι εγκαταστάσεις που δεν έχουν γείωση μέσω των σωλήνων της ΕΥΔΑΠ, να δημιουργήσουν δική τους γείωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασφαλή και εγκεκριμένοι τρόποι για να  δημιουργούμε γειώσεις είναι οι εξής: είτε με ηλεκτρόδια γειώσεως(μονά ή τριπλά τοποθετημένα  σε σχήμα τριγώνου) είτε με πλάκες σε σχήμα Ε κάτι που ενδείκνυται περισσότερο. Επιπλέον, εκτός της γείωσης που θα δημιουργηθεί στο έδαφος, χρειάζεται να ελεγχθεί αν υπάρχει αγωγός γειώσεως, ο οποίος ξεκινάει από τους μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ και καταλήγει στον πίνακα της εγκατάστασης και διαθέτει την ίδια διατομή με τα παροχικά καλώδια. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρέπει να περαστεί. Επίσης, πρέπει να δημιουργηθεί μια συνέχεια της γειώσεως με νέες καλωδιώσεις, αν δεν υπάρχουν, από τον γενικό πίνακα προς τους ρευματοδότες, τα φωτιστικά κ.α. Ακόμη, ύστερα   από την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 57 της 24/1/2007 η οποία θέτει υποχρεωτική την παρουσία διατάξεων διαφορικού ρεύματος, απαιτείται έλεγχος ύπαρξης των διατάξεων σε κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση.

Ύστερα από τα παραπάνω γεγονότα, με Υπουργική  Απόφαση με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006 και τέθηκε σε άμεση ισχύ, ορίζει ως βασική γείωση σε νεόκτιστες εγκαταστάσεις  την θεμελιακή γείωση, η οποία θα κατασκευάζεται στα θεμέλια της οικοδομής μέσα στο μπετό. Επιπλέον, και  η ΕΥΔΑΠ ύστερα από την μετατροπή των μεταλλικών σωλήνων σε πλαστικούς, να εκδώσει ανακοίνωση μέσω του ΦΕΚ   552Β της 26/03/2009, βάση του οποίου απαγορεύεται η χρήση του υδραυλικού δικτύου για γείωση.


Λόγω των προαναφερθέντων γεγονότων καθώς και Υπουργικών ανακοινώσεων, για να μπορούν να αποφευχθούν πιθανές αιτίες ηλεκτροπληξίας, ατυχημάτων ή/και δυστυχημάτων και  για να μπορεί να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή σε περίπτωση λανθασμένων  χειρισμών θα πρέπει στην περίπτωση που έχουμε νεόκτιστη οικοδομή, σύμφωνα με τον νόμο ο ηλεκτρολόγος  να εφαρμόζει θεμελιακή γείωση ενώ για τις παλιές οικοδομές καθώς και για τις ήδη υπάρχουσες που δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος να πραγματοποιείται ένας από τους προαναφερθέντες τρόπους γειώσεως.