Πολιτική Ποιότητας

Η επιχείρηση «Σ. & Μ. ΤΖΑΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» έχει θέσει ως κυρίαρχο στόχο της τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας στα πλαίσια της εργασίας της, μέσα από την οποία ικανοποιεί και κάθε άλλο επιχειρηματικό της στόχο. 

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας παρατηρείται και κρίνεται από το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της, των συνεργατών της, του προσωπικού της και των λοιπών νομικών και κανονιστικών αρχών που διέπουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα δραστηριοποίησής της, ενώ με το έμπειρο δυναμικό της εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές ώστε να επιλύει κάθε τεχνικό πρόβλημα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, με άμεσο στόχο την ολική ικανοποίηση των πελατών της. 

Βασικός γνώμονας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης «Σ. & Μ. ΤΖΑΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» είναι η Ποιότητα των Υπηρεσιών που προσφέρει, ο μέγιστος βαθμός ικανοποίησης των πελατών της, καθώς και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

H επιχείρηση δεσμεύεται για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και την τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας που αφορά τον τομέα δραστηριοποίησής της, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. 

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι καθολική και συνειδητή από όλα τα μέλη της επιχείρησης, αφού όλοι ακολουθούν τα αναφερόμενα σε αυτό και φροντίζουν ώστε η βελτίωση της Ποιότητας καθώς και η διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, να είναι ο καθοριστικός παράγοντας κατά τη λήψη αποφάσεων. 


Για την «Σ. & Μ. ΤΖΑΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.»


Τζανίκος Σπύρος