Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με καλώδια και αγωγούς.

Αυτό φυσικά δε γίνεται τυχαία αλλά με κανόνες και πρότυπα που πρέπει να ακολουθούνται  από μελετητές και τεχνικούς, προκειμένου οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω να φτάσουν στον τελικό τους αποδέκτη (χρήστη) ασφαλείς και λειτουργικές.

Εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα ακολουθούνται οι κανονισμοί  Κ.Ε.Η.Ε ( Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων).

Από το 2004 δημιουργήθηκε μέσω του ΕΛΟΤ ένα νέο Πρότυπο το HD-384 για τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το οποίο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης επικυρώθηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 470) στις 5 Μαρτίου 2004.

Από τις 8 Οκτωβρίου 2021 και μετά, τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευάζονται, το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-60364,  το οποίο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων επικυρώθηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 4654) την ίδια ημερομηνία.