Παραδείγματα Net Metering

Οικιακό σύστημα

Το παράδειγμα αφορά ένα νοικοκυριό που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 3,5kWp.

Οι υποθέσεις που κάνουμε για τον οικιακό αυτοπαραγωγό είναι οι εξής:

 • Ενδεικτικό κόστος συστήματος 6.500 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και κόστος σύνδεσης)
 • Ενεργειακή απόδοση 1.400 kWh/kWp
 • Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%
 • Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 2%
 • Ετήσιο λειτουργικό κόστος 1% της αρχικής επένδυσης (με ετήσια αναπροσαρμογή 2%)
 • Υποθέτουμε κάλυψη του κόστους με 100% ίδια κεφάλαια

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος γύρω στις 11.600 € στην 25ετία (όσο διαρκεί δηλαδή η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφει ο καταναλωτής με τη ΔΕΗ ή άλλο εναλλακτικό Προμηθευτή).

Η εσωτερική απόδοση (IRR) επί των ιδίων κεφαλαίων στην 25ετία είναι 9,2%.

Το IRR είναι ένας δείκτης που δείχνει πόσο συμφέρουσα είναι μια επένδυση. Με απλά λόγια αν μια εναλλακτική επένδυση μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες του IRR, συμφέρει να επενδύσει κανείς εκεί, αλλιώς συμφέρει η επένδυση στο φωτοβολταϊκό.

Οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση μίας σειράς από παράγοντες:

 • Του αρχικού κόστους (τι είδους εξοπλισμό θα βάλει κανείς, αν θα τοποθετήσει αντικεραυνικό ή όχι, σε τι απόσταση από κάποιο προμηθευτή-εγκαταστάτη βρίσκεται το σπίτι, κ.λπ.)
 • Την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή
 • Την κλίση και τον προσανατολισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων (η απόδοση διαφέρει αν το σύστημα μπει π.χ. σε κεραμοσκεπή με μη βέλτιστη κλίση και προσανατολισμό).

Επίσης εάν το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδυαστεί με αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη της κατοικίας, τότε οι αποδόσεις βελτιώνονται και οι χρόνοι απόσβεσης μειώνονται.

Μικρή επιχείρηση

Το παράδειγμα αφορά μία μικρή εμπορική επιχείρηση που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 7 kWp.

Οι υποθέσεις που κάνουμε για τον εμπορικό αυτοπαραγωγό είναι οι εξής;

 • Ενδεικτικό κόστος συστήματος 9.300 € (περιλαμβάνει κόστος σύνδεσης)
 • Ενεργειακή απόδοση 1.450 kWh/kWp
 • Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%
 • Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 2%
 • Ετήσιο λειτουργικό κόστος 1% της αρχικής επένδυσης (με ετήσια αναπροσαρμογή 2%)
 • Επταετής δανεισμός του 50% με επιτόκιο δανεισμού 7%

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος γύρω στις 20.450 € στην 25ετία (όσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφει ο καταναλωτής με τη ΔΕΗ ή άλλο εναλλακτικό Προμηθευτή).

Η εσωτερική απόδοση (IRR) επί των ιδίων κεφαλαίων στην 25ετία είναι 14,5%.

Και στην περίπτωση αυτή οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους.

Επίσης και εδώ οι αποδόσεις βελτιώνονται και οι χρόνοι απόσβεσης μειώνονται, αν τοποθετηθούν ταυτόχρονα και αντλίες θερμότητας προς αντικατάσταση κάποιου συμβατικού συστήματος θέρμανσης με πετρέλαιο.